606 082 373
general terms and conditions
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Provozovatel Fithouse Kroměříž, IČ 09200291, Mgr. Martin Ničajevský, se sídlem 17.listopadu 4017/2, Kroměříž 767, e-mail: fithousekm@gmail.com, tel.: 775178195 (dále jen „Fithouse“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):
I. Úvodní ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených Fithouse a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Fithouse a jeho zákazníků
2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (http://www.fithousekm.cz/rezervace) a současně na recepci Sportcentra.
II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech Fithouse
1. Aktuální nabídka zboží a služeb Fithouse, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v obchodních prostorech Fithouse na adrese: Fithouse, 17.listopadu 4017/2, Kroměříž.
2. Fithouse může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.
3. Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím zákaznické karty, má-li na zákaznickém účtu uložen Deposit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby. Prostřednictvím zákaznické karty lze využít i další formy úhrady za zboží a služby, a to hotovost, platební kartu, benefitní zaměstnanecké poukazy v papírové či elektronické formě (např. volnočasové poukázky Sodexo a další), a benefitní programy (např. Multisport a další), podmínky využívání těchto benefitů si stanovuje aktuálně a zveřejňuje v prostorách Fithouse a na webových stránkách. Zákazník je povinen splnit podmínky stanovené Fithouse pro čerpání benefitů (např. zřízení zákaznického účtu, vklad na deposit pro úhradu případných storno poplatků, v opačném případě není nákup zboží nebo služeb prostřednictvím benefitů umožněn.
4. Zboží a služby lze Zákazníkovi prodat také bez použití zákaznické karty, resp. zřízení Zákaznického účtu, tedy na tzv. anonymní účet, v takovém případě jsou služby poskytovány v základní ceně a je možné využít pouze ty způsoby úhrady, které si určuje Fithouse.
III. Zákaznický účet, Depozit, Členství,
1. Zákazník si zřizuje ve Fithouse zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře Fithouse. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimálně ve výši 300 Kč. 2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti, platební kartou na pokladně centra. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených FITHOUSE, mimo služby osobního trenéra. Dle výše dobitého kreditu v částce 1000 Kč a vyšší, v částce 3000 Kč a vyšší je Zákazník přiřazen do předem definované zákaznické skupiny poskytující slevové benefity na vybrané zboží a služby dle aktuálního ceníku FIthouse. Přiřazení odpovídající depositní skupiny se řídí vždy dle výše posledního vkladu na účet a zbývající nevyčerpaná částka na zákaznickém účtu je přiřazena do dané slevové skupiny. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Fithouse zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 30 dnů informační e-mail o konci platnosti Depositu.
3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky, min. 300 Kč. Celá zbývající výše Depositu bude přiřazena do slevové skupiny dle výše vkladu. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail fithousekm@gmail.coom s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být Deposit zákazníkovi vrácen, výhradně pouze v hotovosti ve stanoveném termínu současně s vrácením čipové karty a výmazání účtu.
4. Fithouse dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, tedy časové permanentky, která umožňuje Zákazníkovi využívání služeb Fithouse po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční, půlroční a měsíční permanentka do fitness apod.). Fithouse může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Fithouse může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost členství nebo se může Zákazník informovat také v Fithouse, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Fithouse zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 7 dnů informační e-mail o konci platnosti členství.
5. Fithouse dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu permanentky na předem stanovenou či dohodnutou kombinaci služeb, příp. zboží Fithouse. Fithouse může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Fithouse může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost permanentky nebo se může Zákazník informovat také v Fithouse, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Fithouse zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti permanentky.
6. Zakoupenou permanentku je Zákazník povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které je Zákazníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost permanentky. Platnost permanentky není možné prodloužit. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail fithousekm@gmail.com.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být platnost permanentky prodloužena.
7. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese fithousekm.cz/rezervace. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat lekce. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci Fithouse.
8. Pro přihlašování pomocí rezervačního systému CLUBSPIRE je nutné provést registraci u nás na recepci Fithouse.
IV. Zákaznický identifikátor
1. Po zřízení zákaznického účtu bude Zákazníkovi předána zákaznická karta, která slouží jako identifikátor k zákaznickému účtu. Zákaznická karta může být přiřazena pouze k pojmenovanému účtu, se kterým může disponovat výlučně osoba uvedená jako majitel této karty. 2. V případě ztráty/odcizení zákaznické karty je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat Fithouse, aby tuto kartu zablokovala. Fithouse neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty/odcizení zákaznické karty vzniknou.
V. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele
1. Fithouse umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví Fithouse. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.
VI. Rezervace
1. Zákazník si může rezervovat aktivity ve Fithouse (dále jen „Rezervace“), pokud má u Fithouse zřízen zákaznický účet, na kterém je složen Deposit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity nebo tuto aktivitu přímo hradí.
2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci Fithouse, a to na základě předložení zákaznické karty a/nebo přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu a/nebo telefonicky (po provedení ověření identifikace Zákazníka).
3. Po provedení rezervace bude Zákazníkovi blokován deposit ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude Zákazník současně upozorněn před provedením rezervace.
4. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.
5. Fithouse stanoví storno poplatky pro jednotlivé služby individuálně. V případě sálových cvičení (např. KTB, MAMAFIT, SMS a další): Pokud Zákazník zruší svou rezervaci: a. více než 4 hodiny před zahájením aktivity, není mu účtován storno poplatek; b. 4 a méně hodin před zahájením aktivity, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50% ceny lekce. Pokud Zákazník svoji rezervaci nezruší vůbec, bude mu účtován poplatek 100% z ceny lekce. V případě využití uvolněného místa není storno poplatek účtován.
6. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle Fithouse, osobně na recepci Fithouse či elektronicky přes klientský účet. Ve všech přípustných formách storno rezervace je případně storno poplatek účtován. V případě chybné rezervace a jejího storna v časech, kdy je účtován storno poplatek, může Zákazník podat písemnou žádost na fithousekm@gmail.com. o neúčtování storno poplatku. Fithouse následně posuzuje oprávněnost žádosti Zákazníka.
VII. Ochrana osobních údajů
1. Při zpracování osobních údajů se Fithouse řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Prohlášení o zpracování osobních údajů je k dispozici v sekci „Soukromí“ na adrese fithousekm.cz/rezervace.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky Fithouse jsou účinné od 11.11 . 2019 a jsou k dispozici na recepci Fithouse a na internetových stránkách Fithouse. Mgr. Martin Ničajevský, provozovatel
REKLAMAČNÍ ŘÁD
Provozovatel Fithouse Kroměříž, IČ 09200291, Mgr. Martin Ničajevský, se sídlem 17.listopadu 4017/2, Kroměříž 767, e-mail: fithousekm@gmail.com, tel.: 775178195 (dále jen „Fithouse“ nebo „prodávající“), vydává s účiností od 11.11. 2019 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen „Reklamační řád“):
I. Všeobecná Ustanovení
1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Fithouse. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených ve Fithouse. (dále jen „zboží“ či „výrobek“).
2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.
3. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.
II. Reklamace
1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“).
2. Dojde-li ke zrušení sportovní akce, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace.
3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal.
4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.
5. Místem uplatnění reklamace je Fithouse Kroměříž, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně ve Fithouse nebo poštou či emailem.
6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.
7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.
8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.
9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.
10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.
Mgr. Martin Ničajevský provozovatel
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I. Obsah a účel dokumentu
1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých klienty Fithouse Kroměříž a zájemci o naše služby a produkty. 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. 3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme. 4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká: I. Obsah a účel dokumentu II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat? III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme? IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje? V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv __________________________________________________________________________
II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
Provozovatel Fithouse Kroměříž, IČ 09200291, Mgr. Martin Ničajevský, se sídlem 17.listopadu 4017/2, Kroměříž 767, e-mail: fithousekm@gmail.com, tel.: 775178195 (dále jen „Fithouse“)
III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním registračního formuláře na recepci Fithouse, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB, messenger). Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout službu (např. registrace ve Fithouse pro získání slevy ze základní ceny, zde jsou určité vstupní údaje nezbytné, přístup do online rezervací) nebo dodat objednané zboží (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli), na to vás vždy předem upozorníme. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon. Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky. A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, IČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, pohlaví, fotografie, fotografie z našich živých setkání / videozáznamy z těchto akcí/. B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme: Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů
IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností Abychom vás mohli registrovat v databázi Fithouse, vytvořit online účet, umožnit vám využívat rezervační systém, a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, IČ, telefonní číslo, e-mail. Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání služeb nebo zboží. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít také o registrační formulář. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu. B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: takové údaje nezpracováváme. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají. C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:
• Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
• Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit, a to způsobem, uvedeným v mailu. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete. D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb/produktů. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Pokud nám mimo to udělíte i další souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje i k zasílání nabídky služeb/produktů našich obchodních partnerů. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.
V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů: INSPIRE CZ, IČ 262 74728. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).
VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
Právo na přístup k osobním údajům Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. B. Právo na opravu osobních údajů Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné). C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede). D. Právo na omezení zpracování V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. E. Právo na přenositelnost údajů Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci. F. Právo vznést námitku V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu. G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz
VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv
V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu fithousekm@gmail.com. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci. Žádáme vás o tyto souhlasy: 1. souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR 2. souhlas se zasíláním reklamních sdělení Souhlasy jsou uděleny na dobu 6 let. Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.fithousekm.cz/rezervace. Toto znění je účinné od 25. 5. 2018.